Basic Sentence For Preschool 3-9-汉语拼音版-883958010

word0
nǎi
word0
nai
word1
kuài
word1
word0
de
word1
xiào
word0
word0
mèi
word0
mei
word1
shāng
word1
xīn
word0
de
word1
word0
word0
word0
ge
word1
word1
shēng
word0
de
word1
jiào
word0
word0
xiǎo
word0
māo
word1
qiāo
word1
qiāo
word0
de
word1
zǒu
word2
word0
xiǎo
word0
gǒu
word1
kuài
word1
kuài
word0
de
word1
pǎo
word0
word0
word0
dié
word1
qīng
word1
qīng
word0
de
word1
fēi
word0
word0
word0
guī
word1
màn
word1
màn
word0
de
word1
word0
word0
qīng
word0
word1
kuài
word1
huo
word0
de
word1
tiào
word0
word0
qīng
word0
word1
kuài
word1
huo
word0
de
word1
tiào
word1
jìn
word0
shuǐ
word0
word1
奶奶快乐地笑。
妹妹伤心地哭。
哥哥大声地叫。
小猫悄悄地走。
小狗快快地跑。
蝴蝶轻轻地飞。
乌龟慢慢地爬。
青蛙快活地跳。
青蛙快活地跳进水里。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply