Basic Sentence For Preschool 3-4-汉语拼音版-305454279

word0
jīn
word0
word1
word1
word0
zài
word1
shuǐ
word1
word0
yóu
word1
word0
xiā
word1
word1
word0
zài
word1
shuǐ
word1
word0
yóu
word1
word0
páng
word0
xiè
word1
word1
word0
zài
word1
shuǐ
word1
word0
yóu
word1
word0
word0
word1
word1
word0
zài
word1
shuǐ
word1
word0
yóu
word1
word0
zhāng
word0
word1
word1
word0
zài
word1
shuǐ
word1
word0
yóu
word1
word0
shuǐ
word0
word1
word1
word0
zài
word1
shuǐ
word1
word0
yóu
word1
word0
word0
guī
word1
word1
word2
zài
word0
word0
shàng
word1
zǒu
word0
word0
hǎi
word0
word1
word1
word1
word1
word2
zài
word0
word0
shàng
word1
zǒu
word0
word0
hǎi
word0
word1
word1
word1
word2
zài
word0
word0
shàng
word1
zǒu
word0
金鱼可以在水里游。
虾可以在水里游。
螃蟹可以在水里游。
墨鱼可以在水里游。
章鱼可以在水里游。
水母可以在水里游。
乌龟可以在地上走。
海马可不可以在地上走?
海马不可以在地上走。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply