Basic Sentence For Preschool 3-2-汉语拼音版-1268516587

word0
zhè
word1
zhāng
word0
zhuō
word0
zi
word1
shì
word0
word1
de
word0
word0
zhè
word2
tái
word1
fēng
word0
shān
word1
shì
word0
word0
ge
word1
de
word0
word0
zhè
word2
zhǎn
word1
dēng
word0
shì
word1
word1
ba
word0
de
word1
word0
zhè
word2
ge
word1
shǒu
word1
word0
shì
word1
word0
de
word1
word0
zhè
word1
zhāng
word0
word0
zi
word1
shì
word0
word0
ye
word1
de
word0
word0
zhè
word2
ge
word1
word1
guì
word0
shì
word1
jiě
word1
jie
word0
de
word1
word0
zhè
word2
ge
word1
zhōng
word0
shì
word1
word1
ma
word0
de
word1
word0
zhè
word1
miàn
word0
jìng
word0
zi
word1
shì
word0
shéi
word1
de
word0
word0
zhè
word1
miàn
word0
jìng
word0
zi
word1
shì
word0
word1
de
word0
这张桌子是我的。
这台风扇是哥哥的。
这盏灯是爸爸的。
这个手机是他的。
这张椅子是爷爷的。
这个衣柜是姐姐的。
这个钟是妈妈的。
这面镜子是谁的?
这面镜子是她的。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply