Basic Sentence For Preschool 3-1-汉语拼音版-521106668

word0
word1
word0
xué
word0
xiào
word1
word0
nǎi
word0
nai
word1
word0
cài
word0
shì
word1
word0
word0
ba
word1
word0
gōng
word0
word1
word0
mèi
word0
mei
word1
word0
gōng
word0
yuán
word1
word0
word0
ye
word1
word0
word0
yuàn
word1
word0
word0
ge
word1
word0
dòng
word0
word0
yuán
word1
word0
jiě
word0
jie
word1
word0
diàn
word0
yǐng
word0
yuàn
word1
word0
jiě
word0
jie
word1
word0
diàn
word0
yǐng
word0
yuàn
word2
kàn
word1
diàn
word1
yǐng
word0
word0
word0
men
word1
word0
cāo
word0
chǎng
word1
word0
word0
men
word1
word0
cāo
word0
chǎng
word1
word1
qiú
word0
我去学校。
奶奶去菜市。
爸爸去公司。
妹妹去公园。
爷爷去医院。
哥哥去动物园。
姐姐去电影院。
姐姐去电影院看电影。
他们去操场。
他们去操场踢球。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply