Basic Sentence For Preschool 2-8-汉语拼音版-73499557

word0
word2
zhī
word1
gǒu
word0
zài
word1
fèi
word0
word0
liǎng
word2
zhī
word1
shī
word1
word0
zài
word1
word1
shuǐ
word0
word0
sān
word2
zhī
word1
hóu
word1
zi
word0
zài
word1
word1
shù
word0
word0
word2
zhī
word1
yáng
word0
zài
word1
chī
word1
cǎo
word0
word0
word1
zhī
word0
word0
zi
word1
zài
word0
tiào
word1
word0
liù
word1
zhī
word0
xiǎo
word0
niǎo
word1
zài
word0
chàng
word0
word1
word0
word2
zhī
word1
word1
dié
word0
zài
word0
fēi
word1
word0
word0
duì
word1
word0
shì
word1
word0
zhī
word1
word1
dié
word0
zài
word0
fēi
word1
word0
jiǔ
word1
zhī
word0
xiǎo
word1
word1
zi
word0
zài
word1
yóu
word1
shuǐ
word0
word0
word0
duì
word1
word0
shì
word1
shí
word0
zhī
word1
xiǎo
word1
word0
zài
word1
yóu
word1
shuǐ
word0
一只狗在吠。
两只狮子在喝水。
三只猴子在爬树。
四只羊在吃草。
五只兔子在跳。
六只小鸟在唱歌。
七只蝴蝶在飞。
不对,是八只蝴蝶在飞。
九只小鸭子在游水。
不对,是十只小鸭在游水。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply