Basic Sentence For Preschool 2-4-汉语拼音版-2009081295

word0
yàn
word0
zi
word1
zài
word0
tiān
word0
kōng
word1
fēi
word0
word0
word0
zi
word1
zài
word0
tiān
word0
kōng
word1
fēi
word0
word0
word0
què
word1
zài
word0
tiān
word0
kōng
word1
fēi
word0
word0
lǎo
word0
yīng
word1
zài
word0
tiān
word0
shàng
word1
fēi
word0
word0
word0
qiú
word1
zài
word0
tiān
word0
shàng
word1
fēi
word0
word0
fēng
word0
zhēng
word1
zài
word0
tiān
word0
shàng
word1
fēi
word0
word0
fēi
word0
word1
zài
word0
tiān
word0
kōng
word1
fēi
word0
word0
duō
word0
shǎo
word1
jià
word0
zhí
word0
shēng
word0
word1
zài
word0
tiān
word0
shàng
word1
fēi
word0
word0
sān
word1
jià
word0
zhí
word0
shēng
word0
word1
zài
word0
tiān
word0
shàng
word1
fēi
word0
燕子在天空飞。
鸽子在天空飞。
麻雀在天空飞。
老鹰在天上飞。
气球在天上飞。
风筝在天上飞。
飞机在天空飞。
多少架直升机在天上飞?
三架直升机在天上飞。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply