Basic Sentence For Preschool 2-10-汉语拼音版-496259327

word0
tiān
word0
kōng
word1
hěn
word1
word0
word0
tiān
word0
kōng
word1
shàng
word2
yǒu
word0
fēng
word0
zhēng
word1
word0
word0
shi
word1
word1
ge
word0
de
word1
fēng
word1
zhēng
word0
word0
fēng
word0
zhēng
word1
zhēn
word0
měi
word0
word1
word0
qǐng
word1
word0
word1
word1
zhī
word0
fēng
word0
zhēng
word1
word0
hǎo
word0
ma
word1
word0
hǎo
word0
de
word1
word0
liǎng
word0
zhī
word1
fēng
word1
zhēng
word0
zài
word1
tiān
word1
kōng
word0
fēi
word1
word0
word0
de
word1
fēng
word1
zhēng
word0
fēi
word0
de
word2
gāo
word1
word0
word0
ge
word1
de
word0
fēng
word0
zhēng
word1
fēi
word1
de
word0
yuàn
word1
天空很大。
天空上有风筝。
那是哥哥的风筝。
风筝真美丽。
请给我一只风筝,好吗?
好的。
两只风筝在天空飞。
我的风筝飞得高。
哥哥的风筝飞得远。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply