Basic Sentence For Preschool 2-1-汉语拼音版-551542171

word0
huā
word0
duǒ
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
xiǎo
word0
cǎo
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
word0
shù
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
qīng
word0
cài
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
dòu
word0
jiǎo
word0
r
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
huáng
word0
guā
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
word0
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
word0
líng
word0
shǔ
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
word0
word0
líng
word0
shǔ
word1
huò
word0
qīng
word0
cài
word1
dōu
word1
shì
word0
zhí
word0
word1
花朵是植物。
小草是植物。
大树是植物。
青菜是植物。
豆角儿是植物。
黄瓜是植物。
玉米是植物。
马铃薯是植物。
马铃薯和青菜都是植物。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply