Basic Sentence For Preschool 1-6-汉语拼音版-65702252

word0
qiān
word0
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word0
chǐ
word0
zi
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word0
shū
word0
běn
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word0
xiàng
word0
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word0
jiǎn
word0
dāo
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word0
yuán
word0
zhū
word0
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word0
zhǐ
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
word2
zhuàn
word2
word2
dāo
word0
zài
word1
word1
word0
word2
zhuàn
word2
word2
dāo
word0
zài
word1
zhè
word1
word0
铅笔在这里。
尺子在这里。
书本在这里。
橡皮在这里。
剪刀在这里。
圆珠笔在这里。
纸在这里。
转笔刀在哪里?
转笔刀在这里。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply