Basic Sentence For Preschool 1-3-汉语拼音版-1100124206

word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
tóu
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
shǒu
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
shǒu
word0
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
jiǎo
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
tuǐ
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
word0
zi
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
shǒu
word0
zhǐ
word1
word0
zhè
word0
shì
word1
shén
word1
me
word0
word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
jiǎo
word0
zhǐ
word1
这是我的头。
这是我的手。
这是我的手臂。
这是我的脚。
这是我的腿。
这是我的肚子。
这是我的手指。
这是什么?
这是我的脚趾。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply