Basic Sentence For Preschool 1-10-汉语拼音版-1479434092

word0
zhè
word0
shì
word1
word1
de
word0
mèi
word0
mei
word1
word0
mèi
word0
mei
word1
word1
huan
word0
word0
hǎi
word1
word0
word1
hǎi
word1
word0
yǒu
word1
word0
word0
mèi
word0
mei
word1
word1
huan
word0
chī
word0
word1
word0
word1
word1
huan
word0
mèi
word0
mei
word1
word0
word1
huì
word0
pǎo
word1
word0
word1
zài
word0
word0
word1
?
word0
word1
zài
word0
zhè
word0
word1
这是我的妹妹。
妹妹喜欢大海。
大海里有鱼。
妹妹喜欢吃鱼。
我喜欢妹妹。
我会跑。
你在哪里?
我在这里。
Print This Post Print This Post

Leave a Reply